నవవిధ శాంతులు అనగా (Navavidha shaanthulu):

నవవిధ శాంతులు అనగా :1)  తైలావ...

Numerology in our life

మన నిత్య జీవితంలో లేచింది మొదలు పోడుకునే వరకు మనకు ఎంతో అవసరమైన ముఖ్యమైన వాటిలో అంకెలు ప్రధానమైనవి కొన్ని సందర్బాలలో కొన్ని అనుకోకుండా కలసివస్తాయి కొన...

keella mudra secrets

ఈ ముద్రాను పద్మాసనం లో కూర్చొని కుడిచేతి బొటన వేలు ఉంగరం వేలు చివరలను కలపి ఎడమ చేతి బొటన వేలు మధ్యవేలు చివరలను కలిపి ఉంచిన కీళ్ళ ముద్ర వస్తుంది ఈ ప...

apaanavaayu mudra secrets or mrutha sanjivani mudra secrets

ఈ ముద్రను పద్మాసనం లో కూర్చొని చుపుడువేలును బొటన వేలు యుక్క మొదలు భాగం లో తేలికగా ఉంచి బొటన వేలు తో మధ్యమ వేలు చివరను తాకి ఉంచాలి ఉంగరం వేలును మధ్య...

suuchi mudra secrets

ఈ ముద్రను పద్మాసనం లో కూర్చొని రెండు చేతుల పిడికిలిని భిగించి చూపుడు వేలును తిన్నగా చాచి ఉంచాలి ఈ పటం లో చూపిన విధంగా ఉంచాలి. ఈ ముద్రాను 20...