ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరగబోయే అన్ని ప్రవేశ పరిక్షలు ఇక నుంచి అన్ లైన్ లోనే జరగనున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరగబోయే అన్ని ప్రవేశ పరిక్షలు ఇక నుంచి అన్ లైన్ లోనే జరగనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ విజయరాజు గా...

అర్ధమేటిక్ mp 7

A,B ఆదాయాలు 5:3,ఖర్చులు 9:5 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి.A,B ల ఆదాలు వరుసగా రూ.13,000, రూ.9,000 అయితే వారి ఆదాయాలు వరుసగా

భారతదేశం లోని నగరాల పాత పేర్లు వాటి కొత్త పేర్లు

     

తెలంగాణా కేబినెట్ మినిస్టర్స్

...

భారతదేశంలో గిరిజన తెగలు వారు ఎక్కువగా వుండే రాష్ట్రాలు

ఆంద్రప్రదేశ్ లో ఎక్కువగా చెంచులు,కొలమి లు ఉంటారు  కర్ణాటక లో బడగాలు ఉంటారు  తమిళనాడు లో తోడాలు,దొడాలు,కనికరా లు ,ఇరులు ఉం...