ప్రపంచ ఆరోగ్య కరమైన దేశాలలో అట్టడుగున ఉన్న భారత్

ప్రపంచ ఆరోగ్య కరమైన దేశాలలో అట్టడుగున ఉన్న భారత్ .ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్...

Interesting facts about human body

The human body's make up and fuctions are quite interesting.Here are some are curious facts. The stomach takes 20 minutes to tell the...

varuna mudra secrets వరుణ ముద్ర

ఈ ముద్రను పద్మాసనం లో కూర్చొని కుడి చేతి చిటికెన వేలును బోతనవేలుతో నొక్కి ఉంచాలి మరియు ఎడమచేతి బోతనవేలుతో కుడిచేతి బొటనవేలు కొద్దిగా అదిమి ఉంచాలి కుడి...

rakthapotu mudra secrets రక్తపోటు ముద్ర

ఈ ముద్రను పద్మాసనంలో కూర్చొని బొటనవేలు,చూపుడు వేలు, చిటికెన వేలును తెరచి మధ్యవేలు ఉంగరం వేలును మడిచి ఉంచాలి ఈ పటం లో చూపిన విధంగా ఉంచాలి. ఈ...

శూన్య ముద్రా shunya mudra secrets

ఈ ముద్రను పద్మాసనం లో కూర్చొని చూపుడు వేలును బోతనవేలుతో అదిమి పట్టి ఉంచాలి చూపుడువేలు ఉంగరం వేలు చిటికెన వేళ్ళను తిన్నగా ఉంచిన ఈ ముద్ర వస్తుంది ఈ ప...